sw系列所有演员名单

sw系列所有演员名单

玉门伤凉而不闭,洗宜儿黄硫散。胸中酒食停积,或被人劝饮过多,心下胀满痞膨,只用盐花搽牙,温水漱下,即安。

倘外感之风寒更甚,则内应之热气益深,往往有热入血室,而变为如狂之症。假旺之气,若盛而实不足,故时而热时而寒,往来无定,乃随气之盛衰以为寒热,而寒非真寒,热亦非真热,是以气逆于胸膈之间而不舒耳。

 及酒停,久成一应积聚,黄胆,热鼓,并皆治之。死血,用桃仁、川芎。

夫气血虚而寒热更作,元气虚而外邪或侵,或严寒、或极热、或昼轻夜重、或日晡寒热,绝类疟症,治当滋荣益气,以退寒热。血将脱而气欲挽之,而反上喘,如人救溺,援之而力不胜,又不肯自安于不救,乃召号同志以求助,故呼声而喘作,其症虽危,而可救处正在能作喘也。

因邪而逆者,助其气则逆增;因虚而逆者,补其气则逆转。一方治嗳气,此胃中有郁火,膈上有稠痰故也。

风热结于乳房之间,血脉凝注,久而不散,溃腐为脓。妊妇有至五个月,肢体倦怠,饮食无味,先两足肿,渐至遍身头面俱肿,人以为湿气使然也,谁知是脾肺气虚乎!夫妊娠虽有按月养胎之分,其实不可拘于月数,总以健脾补肺为大纲。

Leave a Reply